Categories
Biblia

Cele 5 Legi ale Lui Iisus Hristos (Matei 5)

Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este care Mă iubeşte; iar cel ce Mă iubeşte pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu şi-l voi iubi şi Eu şi Mă voi arăta lui. (Ioan 14:21)

Să nu socotiţi că am venit să stric Legea sau proorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc. Căci adevărat zic vouă: Înainte de a trece cerul şi pământul, o iotă sau o cirtă din Lege nu va trece, până ce se vor face toate.

Deci, cel ce va strica una din aceste porunci, foarte mici, şi va învăţa aşa pe oameni, foarte mic se va chema în împărăţia cerurilor; iar cel ce va face şi va învăţa, acesta mare se va chema în împărăţia cerurilor:

Aţi auzit că s-a zis celor de demult: “Să nu ucizi”; iar cine va ucide, vrednic va fi de osândă.

1 Eu însă vă spun vouă: Că oricine se mânie pe fratele său vrednic va fi de osândă; şi cine va zice fratelui său: netrebnicule, vrednic va fi de judecata sinedriului; iar cine va zice: nebunule, vrednic va fi de gheena focului.

Deci, dacă îţi vei aduce darul tău la altar şi acolo îţi vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul tău acolo, înaintea altarului, şi mergi întâi şi împacă-te cu fratele tău şi apoi, venind, adu darul tău.

Împacă-te cu pârâşul tău degrabă, până eşti cu el pe cale, ca nu cumva pârâşul să te dea judecătorului, şi judecătorul slujitorului şi să fii aruncat în temniţă. Adevărat grăiesc ţie: Nu vei ieşi de acolo, până ce nu vei fi dat cel de pe urmă ban.

Aţi auzit că s-a zis celor de demult: “Să nu săvârşeşti adulter” și iarăşi: “Cine va lăsa pe femeia sa, să-i dea carte de despărţire“.

2 Eu însă vă spun vouă: Că oricine se uită la femeie, poftind-o, a şi săvârşit adulter cu ea în inima lui. Și oricine va lăsa pe femeia sa o face să săvârşească adulter, şi cine va lua pe cea lăsată săvârşeşte adulter.

Iar dacă ochiul tău cel drept te sminteşte pe tine, scoate-l şi aruncă-l de la tine, căci mai de folos îţi este să piară unul din mădularele tale, decât tot trupul să fie aruncat în gheenă.

Şi dacă mâna ta cea dreaptă te sminteşte pe tine, taie-o şi o aruncă de la tine, căci mai de folos îţi este să piară unul din mădularele tale, decât tot trupul tău să fie aruncat în gheenă.

Aţi auzit ce s-a zis celor de demult: “Să nu juri strâmb, ci să ţii înaintea Domnului jurămintele tale”.

3 Eu însă vă spun vouă: Să nu vă juraţi nicidecum nici pe cer, fiindcă este tronul lui Dumnezeu, nici pe pământ, fiindcă este aşternut al picioarelor Lui, nici pe Ierusalim, fiindcă este cetate a marelui Împărat, nici pe capul tău să nu te juri, fiindcă nu poţi să faci un fir de păr alb sau negru. Ci cuvântul vostru să fie: Ceea ce este da, da; şi ceea ce este nu, nu; iar ce e mai mult decât acestea, de la cel rău este.

Aţi auzit că s-a zis: “Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte”.

4 Eu însă vă spun vouă: Nu vă împotriviţi celui rău; iar cui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt. Celui ce voieşte să se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa. Iar de te va sili cineva să mergi o milă, mergi cu el două. Celui care cere de la tine, dă-i; şi de la cel ce voieşte să se împrumute de la tine, nu întoarce faţa ta.

Aţi auzit că s-a zis: “Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău”.

5 Iar Eu zic vouă: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc, ca să fiţi fiii Tatălui vostru Celui din ceruri, că El face să răsară soarele şi peste cei răi şi peste cei buni şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.

Căci dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată veţi avea? Au nu fac şi vameşii acelaşi lucru? Şi dacă îmbrăţişaţi numai pe fraţii voştri, ce faceţi mai mult? Au nu fac şi neamurile acelaşi lucru?

Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este. (Matei 5:19-48)

Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi, şi vom veni la el şi vom face locaş la el. Cel ce nu Mă iubeşte nu păzeşte cuvintele Mele. Dar cuvântul pe care îl auziţi nu este al Meu, ci al Tatălui care M-a trimis. (Ioan 14:23-24)

Categories
Biblia Judecata

Când va veni Fiul Omului întru slava Sa

Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale. Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de capre. Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga.

Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui:

Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii.

Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine.

Atunci drepţii Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? Sau însetat şi Ţi-am dat să bei? Sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat? Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la Tine?

Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei:

Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut.

Atunci va zice şi celor de-a stânga:

Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui.

Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi nu Mi-aţi dat să beau; Străin am fost şi nu M-aţi primit; gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi cercetat.

Atunci vor răspunde şi ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit?

El însă le va răspunde, zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut.

Şi vor merge aceştia la osândă veşnică, iar drepţii la viaţă veşnică. (Matei 25:31-46)

Categories
Uncategorized

Narațiunea COVID ca operă de artă ocultă

Cititorii care au fost alături de mine anul trecut știu că am demontat fiecare piesă din narațiunea oficială COVID. În fapt. Ştiinţific.

Știam după 30 de ani de experiență – investigând HIV / SIDA, West Nile, SARS1, gripa porcină, Ebola și Zika – ce să caut în falsa știință COVID.

De asemenea, vreau să privesc narațiunea COVID ca pe o operă de artă ocultă. Adică, implicarea persoanei neinformate într-o inițiere de fel, cu promisiunea unei revelații și a salvării în final.

Inițierile oculte sunt mistere, în sensul că credinciosul este hrănit cu pași și proceduri pe care nu le poate înțelege, sau doar parțial înțelege.

Acest lucru este intenționat. Imaginația credinciosului este angajată fără ca el să știe. El atribuie semnificație unei bâlbâieli faptice.

Dar nimeni nu vrea să afle că imaginile și speculațiile pe care le apropriază sunt goale și sterpe. PREFERĂ să creadă că o ceremonie este foarte încărcată și, la un anumit nivel, este importantă pentru el.

Astfel, la început, când „virusul este descoperit” și se introduce inițierea, imaginația credinciosului face clic și el simte că se află pe o nouă pistă de experiență. El este fascinat:

Aceasta nu mai este viața obișnuită. Acest lucru este diferit. Frica, interesul, emoția, anticiparea sunt toate disponibile. Care sunt exact ceea ce ar trebui să provoace inițierile oculte: sensul mărit al posibilității. Obișnuitul a dispărut.

„Cercetătorii au descoperit un nou virus, care provoacă un focar.” Ai găsit un virus? Ce înseamnă asta? Virusul a fost izolat. Ce înseamnă asta? Virusului i s-a găsit secvența. Ce înseamnă asta? Credinciosul își poate aplica automat propriile imagini și gânduri, senzații și sentimente la acest mister.

Și într-adevăr, întregul „proces de descoperire a virusului” S-a desfășurat în spatele ușilor închise, în facilități de înaltă securitate, într-un sanctuar în care numai preoții pot opera. Pentru că posedă magia.

Au găsit inamicul.

Urmează o nouă piesă de magie. Testul. Preoții au conceput un sistem extrem de complex de aranjare și frecare a amuletelor, pentru a detecta prezența virusului la un om.

Cum au realizat acest lucru și atât de repede? Prin AMPLIFICARE. Esența specimenului preluat de la pacient – în sine un pas inițiatic – este atât de mică, încât nici un microscop nu o poate înregistra. Dar printr-o serie succesivă de „dublări”, specimenul este transformat într-un obiect vizibil.

Iar credinciosul va lua acest test (PCR). Un alt pas pe drum.

Preoții minori vor anunța credinciosul de rezultatul testului. Pozitiv sau negativ. Acum, sensul „virusului” se află în: infectat sau neinfectat. Oricum ar fi, inițierea continuă.

Dacă este infectat, vor exista poțiuni. „Anti-virali”. Ventilatoare, pentru a aduce ceea ce credinciosul poate să nu-și poată asigura: suflul vieții.

Și da, un posibil rezultat este moartea. Aceasta nu este o inițiere superficială. Miza este mare, foarte mare.

Venim, desigur, la mască. Identitatea credinciosului va fi protejată. Mascarea face ca cineva să fie un membru anonim al unui grup foarte mare – toți aceștia urmează aceeași ceremonie și o impun și celorlalți. Societate secreta.

Mascarea, în mod tradițional, este și pentru infractori. (Tresărirea haiducului.)

Mascarea șterge și identitatea. Credinciosul poate găsi (imagina) o nouă persoană.

Mascarea include un sentiment de sacrificiu. “Elimin cine am fost, pentru Cauza”.

Mascarea introduce accente de umilință, vinovăție și mândrie. Toate elementele standard pentru inițiere.

Distanțarea oferă „izolarea necesară”, astfel încât procesul inițiatic al individului să poată continua neîngrădit. Distanțarea (ca și mascarea) separă Curații de Murdari.

Lockdown este o izolare suplimentară. Îndepărtarea de influențele lumii exterioare și a distragerilor sale. „Călugărul din chilia sa”. Mare sacrificiu al mijloacelor financiare, pentru a atinge puritatea. Renunțarea la munca obișnuită (angajare) pentru un scop superior; purificare.

Și în cele din urmă, salvarea și revelația – vaccinul. Injecția. Transformarea celulelor corpului, care produc acum o proteină care stimulează acțiunea sistemului imunitar; o proteină care, în mod obișnuit, nu avea să apară niciodată. Miracol.

Imunitatea și puritatea sunt atinse. Statutul de elită este câștigat prin supraviețuirea întregului ritual precedent. Este creat și înregistrat un document (certificat de sănătate). Inițiatul poate reintra în lume. El a fost creat din nou.

Dacă a suferit de la injecție – ei bine, asta făcea parte din ceea ce trebuia să îndure. Dacă a murit, și asta a fost „demn”. Un sacrificiu pe altarul Grupului.

Desigur, această inițiere COVID nu este menită să fie o ceremonie ocultă CONȘTIENTĂ. Persoana nu trebuie să știe că se află într-un cult. Simte sclipiri și râuri de ritual. Înoată printre ei. Știe foarte puțin, dar SIMTE.

Ca în fiecare proces ocult, realitatea este creată pentru el. Întregul scop al pașilor spre răscumpărare este: stingerea focului creativ al persoanei, prin care își poate inventa propriul viitor, în mod liber.

De fapt, artiștii cultului spun: „Nu-ți faci propriul tablou; tabloul nostru te face. ”

Prin pretinsa „știință” a virologiei (falsă izolare, falsă secvențiere) și pretinsa „știință” a vaccinologiei (falsă imunitate), Statul – care este deja o entitate autoritară – devine un Cult.

Legea anterioară (Constituția) este exclusă; este anatema. Nu a prevăzut noul mare dușman: virusul.

„Vigilența eternă este prețul libertății”

se înlocuiește cu:

„Virusul etern cere reducerea libertății”.

„Știința” este povestea care ascunde motivul hipnotic ocult.

Traducere de la: https://blog.nomorefakenews.com/2021/03/24/the-covid-narrative-as-an-occult-work-of-art/

Mai multe articole de la același autor: https://blog.nomorefakenews.com/category/covid/

Autorul a trei colecții explozive, THE MATRIX REVEALED , EXIT FROM THE MATRIX și POWER OUTSIDE MATRIX , Jon a fost candidat la un loc al Congresului SUA în al 29- lea district din California. El menține o practică de consultanță pentru clienți privați, al cărei scop este extinderea puterii creative personale. Nominalizat pentru Premiul Pulitzer, a lucrat ca reporter de investigație timp de 30 de ani, scriind articole despre politică, medicină și sănătate pentru CBS Healthwatch, LA Weekly, Spin Magazine, Stern și alte ziare și reviste din SUA și Europa. Jon a susținut prelegeri și seminarii despre politica globală, sănătatea, logica și puterea creativă pentru publicul din întreaga lume. Vă puteți înscrie pentru e-mailurile gratuite NoMoreFakeNews aici sau pentru e-mailurile sale gratuite OutsideTheRealityMachine aici .